รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.res.2016.17
Title โครงการ การวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางไทย ปี 4
Creator สุภา วิรเศรษฐ์
Contributor 1. อรวรรณ ปิ่นประยูร
2. พันธ์ญา สุนินทบูรณ์
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2559
Keyword ผลิตภัณฑ์ยางไทย ,เส้นด้ายยาง ,ถุงมือยาง
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

สุภา วิรเศรษฐ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2559) โครงการ การวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางไทย ปี 4. มหาวิทยาลัยมหิดล:ม.ป.ท.
สุภา วิรเศรษฐ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2559. โครงการ การวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางไทย ปี 4. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล;
สุภา วิรเศรษฐ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. โครงการ การวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางไทย ปี 4. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559. Print.