รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.res.2015.66
Title ระบบผลิตไฮโดรเจนและก๊าซธรรมชาติสังเคราะห์จากไอน้ำและคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยวิธิอิเล็คโตรไลซิสและแยกไฮโดรเจนบริสุทธิ์ด้วยเซลล์เชื้อเพลิงแบบ ออกไซด์ของแข็ง
Creator ภัทรพร คิม
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2558
Keyword เซลล์เชื้อเพลิงแบบออกไซด์ของแข็ง ,ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ,ก๊าซธรรมชาติสังเคราะห์จากไอน้ำ ,วิธิอิเล็คโตรไลซิสและแยกไฮโดรเจน
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

ภัทรพร คิม, (2558) ระบบผลิตไฮโดรเจนและก๊าซธรรมชาติสังเคราะห์จากไอน้ำและคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยวิธิอิเล็คโตรไลซิสและแยกไฮโดรเจนบริสุทธิ์ด้วยเซลล์เชื้อเพลิงแบบ ออกไซด์ของแข็ง. มหาวิทยาลัยมหิดล:ม.ป.ท.
ภัทรพร คิม, 2558. ระบบผลิตไฮโดรเจนและก๊าซธรรมชาติสังเคราะห์จากไอน้ำและคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยวิธิอิเล็คโตรไลซิสและแยกไฮโดรเจนบริสุทธิ์ด้วยเซลล์เชื้อเพลิงแบบ ออกไซด์ของแข็ง. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล;
ภัทรพร คิม, ระบบผลิตไฮโดรเจนและก๊าซธรรมชาติสังเคราะห์จากไอน้ำและคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยวิธิอิเล็คโตรไลซิสและแยกไฮโดรเจนบริสุทธิ์ด้วยเซลล์เชื้อเพลิงแบบ ออกไซด์ของแข็ง. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558. Print.