รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.res.2015.64
Title โครงการ การประเมินความเปราะบางของความไม่มั่นคงอาหาร ต่อชาวนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
Creator นาฏสุดา ภูมิจำนงค์
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2558
Keyword ชาวนา ,ความยากจน ,ความไม่มั่นคงอาหาร
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

นาฏสุดา ภูมิจำนงค์, (2558) โครงการ การประเมินความเปราะบางของความไม่มั่นคงอาหาร ต่อชาวนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. มหาวิทยาลัยมหิดล:ม.ป.ท.
นาฏสุดา ภูมิจำนงค์, 2558. โครงการ การประเมินความเปราะบางของความไม่มั่นคงอาหาร ต่อชาวนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล;
นาฏสุดา ภูมิจำนงค์, โครงการ การประเมินความเปราะบางของความไม่มั่นคงอาหาร ต่อชาวนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558. Print.