รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.res.2015.55
Title โครงการ อิทธิพลจากภาวะโลกร้อนที่มีต่อความชุกชุม และความหลากหลายของยุงพาหะนำโรคไข้เลือดออก และ โรคพยาธิฟิลาเรีย ณ จังหวัดกาญจนบุรี ภาคตะวันตกของประเทศไทย
Creator จินรภา โพธิกสิกร
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2558
Keyword ภาวะโลกร้อน ,ยุง ,ไข้เลือดออก ,โรคพยาธิฟิลาเรีย
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext #1.pdf

บรรณานุกรม

จินรภา โพธิกสิกร, (2558) โครงการ อิทธิพลจากภาวะโลกร้อนที่มีต่อความชุกชุม และความหลากหลายของยุงพาหะนำโรคไข้เลือดออก และ โรคพยาธิฟิลาเรีย ณ จังหวัดกาญจนบุรี ภาคตะวันตกของประเทศไทย. มหาวิทยาลัยมหิดล:ม.ป.ท.
จินรภา โพธิกสิกร, 2558. โครงการ อิทธิพลจากภาวะโลกร้อนที่มีต่อความชุกชุม และความหลากหลายของยุงพาหะนำโรคไข้เลือดออก และ โรคพยาธิฟิลาเรีย ณ จังหวัดกาญจนบุรี ภาคตะวันตกของประเทศไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล;
จินรภา โพธิกสิกร, โครงการ อิทธิพลจากภาวะโลกร้อนที่มีต่อความชุกชุม และความหลากหลายของยุงพาหะนำโรคไข้เลือดออก และ โรคพยาธิฟิลาเรีย ณ จังหวัดกาญจนบุรี ภาคตะวันตกของประเทศไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2558. Print.