รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.res.2014.58
Title โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้ยางพาราในอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสุขภาพ
Creator ฆนัท ครุธกูล
Contributor 1. รุจกวี โอภาเฉลิมพันธุ์
2. สุภัคณภา รัตนกำพล
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2557
Keyword ยางพารา ,วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสุขภาพ ,อุตสาหกรรม
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext

บรรณานุกรม

ฆนัท ครุธกูล และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2557) โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้ยางพาราในอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสุขภาพ. มหาวิทยาลัยมหิดล:ม.ป.ท.
ฆนัท ครุธกูล และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2557. โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้ยางพาราในอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสุขภาพ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล;
ฆนัท ครุธกูล และผู้แต่งคนอื่นๆ. โครงการศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้ยางพาราในอุตสาหกรรมวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสุขภาพ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557. Print.