รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.res.2014.28
Title โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาภาษาและภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์บนฐานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น :การบูรณาการความรู้จากงานวิจัยท้องถิ่นสู่ความรู้เชิงวิชาการ
Creator มยุรี ถาวรพัฒน์
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2557
Keyword งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น ,การบูรณาการความรู้ ,ภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

มยุรี ถาวรพัฒน์, (2557) โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาภาษาและภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์บนฐานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น :การบูรณาการความรู้จากงานวิจัยท้องถิ่นสู่ความรู้เชิงวิชาการ. มหาวิทยาลัยมหิดล:ม.ป.ท.
มยุรี ถาวรพัฒน์, 2557. โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาภาษาและภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์บนฐานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น :การบูรณาการความรู้จากงานวิจัยท้องถิ่นสู่ความรู้เชิงวิชาการ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล;
มยุรี ถาวรพัฒน์, โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาภาษาและภูมิปัญญาของกลุ่มชาติพันธุ์บนฐานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น :การบูรณาการความรู้จากงานวิจัยท้องถิ่นสู่ความรู้เชิงวิชาการ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557. Print.