รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.res.2014.27
Title การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและอนุรักษ์ ในเขต 4 จังหวัดภาคตะวันตก
Creator รุ่งชัย ชวนไชยะกูล
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2557
Keyword การพัฒนาเส้นทาง ,การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ,ส่งเสริมการลงทุน
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf
Fulltext#2.pdf
Fulltext#3.pdf

บรรณานุกรม

รุ่งชัย ชวนไชยะกูล, (2557) การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและอนุรักษ์ ในเขต 4 จังหวัดภาคตะวันตก. มหาวิทยาลัยมหิดล:ม.ป.ท.
รุ่งชัย ชวนไชยะกูล, 2557. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและอนุรักษ์ ในเขต 4 จังหวัดภาคตะวันตก. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล;
รุ่งชัย ชวนไชยะกูล, การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและอนุรักษ์ ในเขต 4 จังหวัดภาคตะวันตก. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557. Print.