รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.res.2014.26
Title การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลระบบบริหารงานวิจัยสู่การบริหารจัดการงานวิจัยแบบมุ่งเป้า ระยะที่ 2
Creator รณชัย ศิโรเวฐนุกูล
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2557
Keyword วิจัยแบบมุ่งเป้า ,การบริหารงานวิจัย ,ประสิทธิภาพงานวิจัย
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

รณชัย ศิโรเวฐนุกูล, (2557) การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลระบบบริหารงานวิจัยสู่การบริหารจัดการงานวิจัยแบบมุ่งเป้า ระยะที่ 2. มหาวิทยาลัยมหิดล:ม.ป.ท.
รณชัย ศิโรเวฐนุกูล, 2557. การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลระบบบริหารงานวิจัยสู่การบริหารจัดการงานวิจัยแบบมุ่งเป้า ระยะที่ 2. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล;
รณชัย ศิโรเวฐนุกูล, การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลระบบบริหารงานวิจัยสู่การบริหารจัดการงานวิจัยแบบมุ่งเป้า ระยะที่ 2. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2557. Print.