รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.res.2013.61
Title โครงการพัฒนาอนุภาคระดับนาโนจากสารโพอลิไฮดรอกซีบิวทิวเรทให้เป็นตัวส่งถ่ายยาเพื่อใช้ใน การบำบัดโรคมะเร็งด้วยวิธีโฟโต้ไดนามิกเทราปี
Creator ณัฏฐวี เนียมศิริ
Contributor ศศิวิมล ประมวล
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2556
Keyword พอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอท ,การส่งถ่ายยา ,นาโนพาร์ทิเคิล ,วิธีรักษาแบบโฟโต้ไดนามิค ,โรคมะเร็ง
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

ณัฏฐวี เนียมศิริ,ศศิวิมล ประมวล. (2556) โครงการพัฒนาอนุภาคระดับนาโนจากสารโพอลิไฮดรอกซีบิวทิวเรทให้เป็นตัวส่งถ่ายยาเพื่อใช้ใน การบำบัดโรคมะเร็งด้วยวิธีโฟโต้ไดนามิกเทราปี. มหาวิทยาลัยมหิดล:ม.ป.ท.
ณัฏฐวี เนียมศิริ,ศศิวิมล ประมวล. 2556. โครงการพัฒนาอนุภาคระดับนาโนจากสารโพอลิไฮดรอกซีบิวทิวเรทให้เป็นตัวส่งถ่ายยาเพื่อใช้ใน การบำบัดโรคมะเร็งด้วยวิธีโฟโต้ไดนามิกเทราปี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล;
ณัฏฐวี เนียมศิริ,ศศิวิมล ประมวล. โครงการพัฒนาอนุภาคระดับนาโนจากสารโพอลิไฮดรอกซีบิวทิวเรทให้เป็นตัวส่งถ่ายยาเพื่อใช้ใน การบำบัดโรคมะเร็งด้วยวิธีโฟโต้ไดนามิกเทราปี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556. Print.