รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.res.2013.60
Title โครงการการพัฒนาชุดน้ำยาและวิธีการอย่างง่ายสำหรับวิเคราะห์สังกะสีในน้ำยางข้น
Creator วิไลรัตน์ ชีวะเศรษฐธรรม
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2556
Keyword สังกะสี ,น้ำยางธรรมชาติข้น ,ชุดน้ำยาทดสอบ
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

วิไลรัตน์ ชีวะเศรษฐธรรม, (2556) โครงการการพัฒนาชุดน้ำยาและวิธีการอย่างง่ายสำหรับวิเคราะห์สังกะสีในน้ำยางข้น. มหาวิทยาลัยมหิดล:ม.ป.ท.
วิไลรัตน์ ชีวะเศรษฐธรรม, 2556. โครงการการพัฒนาชุดน้ำยาและวิธีการอย่างง่ายสำหรับวิเคราะห์สังกะสีในน้ำยางข้น. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล;
วิไลรัตน์ ชีวะเศรษฐธรรม, โครงการการพัฒนาชุดน้ำยาและวิธีการอย่างง่ายสำหรับวิเคราะห์สังกะสีในน้ำยางข้น. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556. Print.