รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.res.2013.59
Title โครงการ ฤทธิ์ของ cyanidin ต่อ IL-6 signaling ในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี
Creator วราภรณ์ คำยอด
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2556
Keyword Interleukin-6 ,เซลล์มะเร็ง ,cyanidin ,มะเร็งท่อน้ำดี
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

วราภรณ์ คำยอด, (2556) โครงการ ฤทธิ์ของ cyanidin ต่อ IL-6 signaling ในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี. มหาวิทยาลัยมหิดล:ม.ป.ท.
วราภรณ์ คำยอด, 2556. โครงการ ฤทธิ์ของ cyanidin ต่อ IL-6 signaling ในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล;
วราภรณ์ คำยอด, โครงการ ฤทธิ์ของ cyanidin ต่อ IL-6 signaling ในเซลล์มะเร็งท่อน้ำดี. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556. Print.