รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.res.2013.58
Title โครงการวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางไทย
Creator สุภา วิรเศรษฐ์
Contributor 1. ชญาภา นิ่มสุวรรณ
2. พงษ์ธร แซ่อุย
3. ทัศนัย บุญเกิดรัตนสกุล
4. ณัฐพงศ์ นิธิอุทัย
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2556
Keyword พัฒนามาตรฐาน ,ผลิตภัณฑ์ยางไทย ,กระบวนการตรวจสอบยาง
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

สุภา วิรเศรษฐ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2556) โครงการวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางไทย. มหาวิทยาลัยมหิดล:ม.ป.ท.
สุภา วิรเศรษฐ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2556. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล;
สุภา วิรเศรษฐ์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. โครงการวิจัยเพื่อพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556. Print.