รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.res.2013.56
Title การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชพื้นเมืองภาคกลาง และภาคใต้ของประเทศไทย
Creator ณัฎฐินี อนันตโชค
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2556
Keyword สารประกอบชีวภาพ ,พืชพื้นเมือง ,สารสกัดผักพื้นบ้าน
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

ณัฎฐินี อนันตโชค, (2556) การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชพื้นเมืองภาคกลาง และภาคใต้ของประเทศไทย. มหาวิทยาลัยมหิดล:ม.ป.ท.
ณัฎฐินี อนันตโชค, 2556. การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชพื้นเมืองภาคกลาง และภาคใต้ของประเทศไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล;
ณัฎฐินี อนันตโชค, การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชพื้นเมืองภาคกลาง และภาคใต้ของประเทศไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556. Print.