รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.res.2013.55
Title การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลระบบบริหารงานวิจัยสู่การบริหารจัดการงานวิจัยแบบมุ่งเป้า ปีงบประมาณ 2555
Creator รณชัย ศิโรเวฐนุกูล
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2556
Keyword วิจัยแบบมุ่งเป้า ,การบริหารงานวิจัย ,ประสิทธิภาพงานวิจัย
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

รณชัย ศิโรเวฐนุกูล, (2556) การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลระบบบริหารงานวิจัยสู่การบริหารจัดการงานวิจัยแบบมุ่งเป้า ปีงบประมาณ 2555. มหาวิทยาลัยมหิดล:ม.ป.ท.
รณชัย ศิโรเวฐนุกูล, 2556. การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลระบบบริหารงานวิจัยสู่การบริหารจัดการงานวิจัยแบบมุ่งเป้า ปีงบประมาณ 2555. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล;
รณชัย ศิโรเวฐนุกูล, การเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลระบบบริหารงานวิจัยสู่การบริหารจัดการงานวิจัยแบบมุ่งเป้า ปีงบประมาณ 2555. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556. Print.