รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.res.2013.46
Title โครงการวิจัยการสร้างสรรค์นวัตกรรมของขบวนการสหกรณ์ไทยในช่วงเวลาของแผนพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
Creator โชคชัย สุทธาเวศ
Contributor 1. เกษมชาติ เหลืองปาน
2. น้ำฝน ส้มดี
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2556
Keyword สร้างสรรค์นวัตกรรม ,ขบวนการสหกรณ์ไทย ,แผนพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

โชคชัย สุทธาเวศ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2556) โครงการวิจัยการสร้างสรรค์นวัตกรรมของขบวนการสหกรณ์ไทยในช่วงเวลาของแผนพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ. มหาวิทยาลัยมหิดล:ม.ป.ท.
โชคชัย สุทธาเวศ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2556. โครงการวิจัยการสร้างสรรค์นวัตกรรมของขบวนการสหกรณ์ไทยในช่วงเวลาของแผนพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล;
โชคชัย สุทธาเวศ และผู้แต่งคนอื่นๆ. โครงการวิจัยการสร้างสรรค์นวัตกรรมของขบวนการสหกรณ์ไทยในช่วงเวลาของแผนพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556. Print.