รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.res.2012.60
Title แนวทางการสนับสนุนด้านการลงทุนระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมยางพาราไทย
Creator นิภาวรรณ ธิราวัฒน์
Contributor วลีรัตน์ สุพรรณชาติ
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2555
Keyword อุตสาหกรรมยางพารา ,การลงทุนระหว่างประเทศ ,บริษัทข้ามชาติเอเชีย
ดิจิตอลไฟล์ Abstract
Fulltext

บรรณานุกรม

นิภาวรรณ ธิราวัฒน์,วลีรัตน์ สุพรรณชาติ. (2555) แนวทางการสนับสนุนด้านการลงทุนระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมยางพาราไทย. มหาวิทยาลัยมหิดล:ม.ป.ท.
นิภาวรรณ ธิราวัฒน์,วลีรัตน์ สุพรรณชาติ. 2555. แนวทางการสนับสนุนด้านการลงทุนระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมยางพาราไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล;
นิภาวรรณ ธิราวัฒน์,วลีรัตน์ สุพรรณชาติ. แนวทางการสนับสนุนด้านการลงทุนระหว่างประเทศของอุตสาหกรรมยางพาราไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555. Print.