รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.res.2012.51
Title โครงการพัฒนาภาษาและฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นชายแดนใต้ (ระยะที่ 3: เดือน เมษายน 2554 - เมษยน 2555)
Creator สุวิไล เปรมศรีรัตน์
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2555
Keyword ภาษามลายู ,การพัฒนาภาษา ,ภูมิปัญญาท้องถิ่น ,ภูมิปัญญาชาวบ้าน ,ภาคใต้
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

สุวิไล เปรมศรีรัตน์, (2555) โครงการพัฒนาภาษาและฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นชายแดนใต้ (ระยะที่ 3: เดือน เมษายน 2554 - เมษยน 2555). มหาวิทยาลัยมหิดล:ม.ป.ท.
สุวิไล เปรมศรีรัตน์, 2555. โครงการพัฒนาภาษาและฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นชายแดนใต้ (ระยะที่ 3: เดือน เมษายน 2554 - เมษยน 2555). ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล;
สุวิไล เปรมศรีรัตน์, โครงการพัฒนาภาษาและฟื้นฟูภูมิปัญญาท้องถิ่นชายแดนใต้ (ระยะที่ 3: เดือน เมษายน 2554 - เมษยน 2555). ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555. Print.