รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.res.2012.40
Title การพัฒนาตัวอย่างอาหารอ้างอิง และการใช้เพื่อประเมินสถานภาพห้องปฎิบัติการในการจัดทำและประเมินฉลากโภชนาการ
Creator ครรชิต จุดประสงค์
Contributor 1. ประภาศรี ภูวเสถียร
2. นฤมล ปิ่นประไพ
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2555
Keyword Nutrition labelling ,laboratory performance ,mandatory nutrient
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

ครรชิต จุดประสงค์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2555) การพัฒนาตัวอย่างอาหารอ้างอิง และการใช้เพื่อประเมินสถานภาพห้องปฎิบัติการในการจัดทำและประเมินฉลากโภชนาการ. มหาวิทยาลัยมหิดล:ม.ป.ท.
ครรชิต จุดประสงค์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2555. การพัฒนาตัวอย่างอาหารอ้างอิง และการใช้เพื่อประเมินสถานภาพห้องปฎิบัติการในการจัดทำและประเมินฉลากโภชนาการ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล;
ครรชิต จุดประสงค์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การพัฒนาตัวอย่างอาหารอ้างอิง และการใช้เพื่อประเมินสถานภาพห้องปฎิบัติการในการจัดทำและประเมินฉลากโภชนาการ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555. Print.