รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.res.2012.39
Title การศึกษายีน SHH ในโรคเนื้องอกเซลล์ต้นกำเนิดฟัน
Creator นครินทร์ กิตกำธร
Contributor อภิวัฒน์ มุทิรางกูร
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2555
Keyword เนื้องอกเซลล์ต้นกำเนิดฟัน ,ยีน SHH ,โปรโมเตอร์ เมทิลเลชั่น ,ดีเอนเอ มิวเตชั่น
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

นครินทร์ กิตกำธร,อภิวัฒน์ มุทิรางกูร. (2555) การศึกษายีน SHH ในโรคเนื้องอกเซลล์ต้นกำเนิดฟัน. มหาวิทยาลัยมหิดล:ม.ป.ท.
นครินทร์ กิตกำธร,อภิวัฒน์ มุทิรางกูร. 2555. การศึกษายีน SHH ในโรคเนื้องอกเซลล์ต้นกำเนิดฟัน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล;
นครินทร์ กิตกำธร,อภิวัฒน์ มุทิรางกูร. การศึกษายีน SHH ในโรคเนื้องอกเซลล์ต้นกำเนิดฟัน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555. Print.