รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.res.2012.38
Title โครงการ : อณูชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันของเชื้อไวรัสไข้หวัดนก H5N1
Creator พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ
Contributor 1. ประเสริฐ เอื้อวรากุล
2. สุดา ลุยศิริโรจนกุล
3. วิทวัช วิริยะรัตน์
4. กฤษฎา ใจชื้น
5. ปานเทพ รัตนากร
6. โสภณ เอี่ยมศิริถาวร
7. คำนวณ อึ้งชูศักดิ์
8. จักรรัฐ พิทยวงศ์อานนท์
9. รุ่งเรือง กิจผาติ
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2555
Keyword อณูชีววิทยา ,ไวรัสไข้หวัดนก ,H5N1 ,ไข้หวัดใหญ่ ,ไข้หวัดนก
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2555) โครงการ : อณูชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันของเชื้อไวรัสไข้หวัดนก H5N1. มหาวิทยาลัยมหิดล:ม.ป.ท.
พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2555. โครงการ : อณูชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันของเชื้อไวรัสไข้หวัดนก H5N1. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล;
พิไลพันธ์ พุธวัฒนะ และผู้แต่งคนอื่นๆ. โครงการ : อณูชีววิทยาและวิทยาภูมิคุ้มกันของเชื้อไวรัสไข้หวัดนก H5N1. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555. Print.