รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.res.2012.37
Title โครงการ การแสดงออกของ Cytokines จาก Th1 และ Th2 ในตัวอย่างโรคติดต่อนำโดยยุง ที่พบบ่อยในประเทศไทย
Creator นัฎฐเนศวร์ ลับเลิศลบ
Contributor 1. พรรณเพ็ญ วิริยเวชกุล
2. สารนาถ ล้อพูลศรี
3. จรณิต แก้วกังวาล
4. พัณณมาศ มณีกาญจน์
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2555
Keyword Dengue ,T helper ,Cytokines ,BioPlex ,Malaria
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

นัฎฐเนศวร์ ลับเลิศลบ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2555) โครงการ การแสดงออกของ Cytokines จาก Th1 และ Th2 ในตัวอย่างโรคติดต่อนำโดยยุง ที่พบบ่อยในประเทศไทย. มหาวิทยาลัยมหิดล:ม.ป.ท.
นัฎฐเนศวร์ ลับเลิศลบ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2555. โครงการ การแสดงออกของ Cytokines จาก Th1 และ Th2 ในตัวอย่างโรคติดต่อนำโดยยุง ที่พบบ่อยในประเทศไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล;
นัฎฐเนศวร์ ลับเลิศลบ และผู้แต่งคนอื่นๆ. โครงการ การแสดงออกของ Cytokines จาก Th1 และ Th2 ในตัวอย่างโรคติดต่อนำโดยยุง ที่พบบ่อยในประเทศไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2555. Print.