รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.res.2011.40
Title โครงการการประยุกต์ใช้ไฮเปอร์แวเลนต์ไอโอไดด์ในเคมีอินทรีย์สังเคราะห์ และ การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของพืช Irvingia malayana
Creator ชุติมา คูหากาญจน์
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2554
Keyword hypervalent iodiens ,oxidation ,Irvingia malayana (Krabok) ,การประยุกต์ใช้ไฮเปอร์แวเลนต์ไอโอไดด์ในเคมีอินทรีย์สังเคราะห์ ,การศึกษาองค์ประกอบทางเคมี ,ฤทธิ์ทางชีวภาพของพืช Irvingia malayana
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

ชุติมา คูหากาญจน์, (2554) โครงการการประยุกต์ใช้ไฮเปอร์แวเลนต์ไอโอไดด์ในเคมีอินทรีย์สังเคราะห์ และ การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของพืช Irvingia malayana. มหาวิทยาลัยมหิดล:ม.ป.ท.
ชุติมา คูหากาญจน์, 2554. โครงการการประยุกต์ใช้ไฮเปอร์แวเลนต์ไอโอไดด์ในเคมีอินทรีย์สังเคราะห์ และ การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของพืช Irvingia malayana. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล;
ชุติมา คูหากาญจน์, โครงการการประยุกต์ใช้ไฮเปอร์แวเลนต์ไอโอไดด์ในเคมีอินทรีย์สังเคราะห์ และ การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของพืช Irvingia malayana. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554. Print.