รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.res.2011.37
Title การปรับปรุงโครงสร้างโพลีเมอร์ที่ย่อยสลายทางชีวภาพชนิดโพลีเอสเทอร์เพื่อใช้เตรียมอนุภาคนาโนในการนำส่งยา
Creator วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2554
Keyword โครงสร้างโพลีเมอร์ ,ชีวภาพชนิดโพลีเอสเทอร์ ,โพลีเอสเทอร์ ,โพลีคาโปรเลคโตน
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ, (2554) การปรับปรุงโครงสร้างโพลีเมอร์ที่ย่อยสลายทางชีวภาพชนิดโพลีเอสเทอร์เพื่อใช้เตรียมอนุภาคนาโนในการนำส่งยา. มหาวิทยาลัยมหิดล:ม.ป.ท.
วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ, 2554. การปรับปรุงโครงสร้างโพลีเมอร์ที่ย่อยสลายทางชีวภาพชนิดโพลีเอสเทอร์เพื่อใช้เตรียมอนุภาคนาโนในการนำส่งยา. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล;
วราภรณ์ จรรยาประเสริฐ, การปรับปรุงโครงสร้างโพลีเมอร์ที่ย่อยสลายทางชีวภาพชนิดโพลีเอสเทอร์เพื่อใช้เตรียมอนุภาคนาโนในการนำส่งยา. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554. Print.