รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.res.2011.35
Title การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบป้องกันตนเองของเซลประสาทที่เกิดการเสื่อมสลายจากสารเสพติด : การศึกษาการเปลี่ยนแปลงในระดับโมเลกุล
Creator บัณฑิต เจตน์สว่าง
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2554
Keyword methamphetamine ,calpain ,calpastatin ,melatonin
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#2.pdf

บรรณานุกรม

บัณฑิต เจตน์สว่าง, (2554) การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบป้องกันตนเองของเซลประสาทที่เกิดการเสื่อมสลายจากสารเสพติด : การศึกษาการเปลี่ยนแปลงในระดับโมเลกุล. มหาวิทยาลัยมหิดล:ม.ป.ท.
บัณฑิต เจตน์สว่าง, 2554. การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบป้องกันตนเองของเซลประสาทที่เกิดการเสื่อมสลายจากสารเสพติด : การศึกษาการเปลี่ยนแปลงในระดับโมเลกุล. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล;
บัณฑิต เจตน์สว่าง, การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบป้องกันตนเองของเซลประสาทที่เกิดการเสื่อมสลายจากสารเสพติด : การศึกษาการเปลี่ยนแปลงในระดับโมเลกุล. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2554. Print.