รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.res.2009.77
Title การเตรียมแอนติบอดีของมนุษย์ชนิดโมโนโคลนาลที่สามารถลบล้างพิษจากเชื้อบาดทะยักโดยเทคนิคฟาจดิสเพลย์ /
Creator นิตยา อินทราวัฒนา
Publisher ภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล,
Publication Year 2552
Keyword โมโนโคลนอลแอนติบอดีย์, ฟาสดิสเพลย์, บาดทะยักท็อกซอยด์
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

นิตยา อินทราวัฒนา. (2552) การเตรียมแอนติบอดีของมนุษย์ชนิดโมโนโคลนาลที่สามารถลบล้างพิษจากเชื้อบาดทะยักโดยเทคนิคฟาจดิสเพลย์ /. ภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล,:ม.ป.ท.
นิตยา อินทราวัฒนา. 2552. การเตรียมแอนติบอดีของมนุษย์ชนิดโมโนโคลนาลที่สามารถลบล้างพิษจากเชื้อบาดทะยักโดยเทคนิคฟาจดิสเพลย์ /. ม.ป.ท.:ภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล,;
นิตยา อินทราวัฒนา. การเตรียมแอนติบอดีของมนุษย์ชนิดโมโนโคลนาลที่สามารถลบล้างพิษจากเชื้อบาดทะยักโดยเทคนิคฟาจดิสเพลย์ /. ม.ป.ท.:ภาควิชาจุลชีววิทยาและอิมมิวโนโลยี มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552. Print.