รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.res.2009.116
Title โครงการกรอบแนวคิดการประกันภัยความเสียหายจากการขนส่งสินค้า อันตรายที่เหมาะสมกับประเทศไทย
Creator อังสนา จันทร์นาค
Contributor ตวงยศ สุภีกิตย์
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2552
Keyword ประกันภัย ,สินค้าอันตราย ,ความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อม
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

อังสนา จันทร์นาค,ตวงยศ สุภีกิตย์. (2552) โครงการกรอบแนวคิดการประกันภัยความเสียหายจากการขนส่งสินค้า อันตรายที่เหมาะสมกับประเทศไทย. มหาวิทยาลัยมหิดล:ม.ป.ท.
อังสนา จันทร์นาค,ตวงยศ สุภีกิตย์. 2552. โครงการกรอบแนวคิดการประกันภัยความเสียหายจากการขนส่งสินค้า อันตรายที่เหมาะสมกับประเทศไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล;
อังสนา จันทร์นาค,ตวงยศ สุภีกิตย์. โครงการกรอบแนวคิดการประกันภัยความเสียหายจากการขนส่งสินค้า อันตรายที่เหมาะสมกับประเทศไทย. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552. Print.