รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.res.2009.112
Title ปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาและการเสื่อมของสมอง
Creator ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์
Contributor อรณิช วิมลรัตน์
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2552
Keyword สมอง ,พัฒนาการทางสมอง ,พันธุกรรม
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์,อรณิช วิมลรัตน์. (2552) ปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาและการเสื่อมของสมอง. มหาวิทยาลัยมหิดล:ม.ป.ท.
ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์,อรณิช วิมลรัตน์. 2552. ปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาและการเสื่อมของสมอง. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล;
ปิยะรัตน์ โกวิทตรพงศ์,อรณิช วิมลรัตน์. ปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาและการเสื่อมของสมอง. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2552. Print.