รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.res.2008.72
Title ประชุมวิชาการโดยชุมชนมีส่วนร่วม "มหกรรมฟื้นฟูภาษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น"
Creator สุวิไล เปรมศรีรัตน์
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2551
Keyword การอนุรักษ์และฟื้นฟูภาษา ,ภาษากับวัฒนธรรม ,ภาษาถิ่น ,การอนุรักษ์วัฒนธรรม
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

สุวิไล เปรมศรีรัตน์, (2551) ประชุมวิชาการโดยชุมชนมีส่วนร่วม "มหกรรมฟื้นฟูภาษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น". มหาวิทยาลัยมหิดล:ม.ป.ท.
สุวิไล เปรมศรีรัตน์, 2551. ประชุมวิชาการโดยชุมชนมีส่วนร่วม "มหกรรมฟื้นฟูภาษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น". ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล;
สุวิไล เปรมศรีรัตน์, ประชุมวิชาการโดยชุมชนมีส่วนร่วม "มหกรรมฟื้นฟูภาษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น". ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551. Print.