รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.res.2006.31
Title โครงสร้างของประชากรริ้นดำ (Diptera: Simuliidae) ในประเทศไทยโดยการศึกษาการเรียงตัวของเบสของ ไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอ
Creator เฉลียว กุวังคะดิลก
Contributor ไพโรจน์ ประมวล
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2549
Keyword ประชากรริ้นดำ ,ไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอ ,การเรียงตัวของเบส ,Diptera: Simuliidae
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext #1.pdf

บรรณานุกรม

เฉลียว กุวังคะดิลก,ไพโรจน์ ประมวล. (2549) โครงสร้างของประชากรริ้นดำ (Diptera: Simuliidae) ในประเทศไทยโดยการศึกษาการเรียงตัวของเบสของ ไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอ. มหาวิทยาลัยมหิดล:ม.ป.ท.
เฉลียว กุวังคะดิลก,ไพโรจน์ ประมวล. 2549. โครงสร้างของประชากรริ้นดำ (Diptera: Simuliidae) ในประเทศไทยโดยการศึกษาการเรียงตัวของเบสของ ไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล;
เฉลียว กุวังคะดิลก,ไพโรจน์ ประมวล. โครงสร้างของประชากรริ้นดำ (Diptera: Simuliidae) ในประเทศไทยโดยการศึกษาการเรียงตัวของเบสของ ไมโทคอนเดรียลดีเอ็นเอ. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549. Print.