รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.res.2005.37
Title การป้องกันมะละกอจากโรคใบด่างจุดวงแหวนโดยใช้เทคนิคทางพันธุกรรมวิศวกรรม
Creator สุณี เกิดบัณฑิต
Contributor 1. Miloslav Juricek
2. พงโสภี อัตศาสตร์
3. นวลวรรณ พึ่งถนอม
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2548
Keyword การป้องกัน ,มะละกอ ,โรคใบด่าง ,พันธุวิศวกรรม
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

สุณี เกิดบัณฑิต และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2548) การป้องกันมะละกอจากโรคใบด่างจุดวงแหวนโดยใช้เทคนิคทางพันธุกรรมวิศวกรรม. มหาวิทยาลัยมหิดล:ม.ป.ท.
สุณี เกิดบัณฑิต และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2548. การป้องกันมะละกอจากโรคใบด่างจุดวงแหวนโดยใช้เทคนิคทางพันธุกรรมวิศวกรรม. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล;
สุณี เกิดบัณฑิต และผู้แต่งคนอื่นๆ. การป้องกันมะละกอจากโรคใบด่างจุดวงแหวนโดยใช้เทคนิคทางพันธุกรรมวิศวกรรม. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2548. Print.