รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.res.2004.32
Title โครงการ ปฏิสัมพันธ์ของสารสตีวิโอไซด์และสารเมตาบอไลต์ ต่อโปรตีนขนส่งสารอินทรีย์ประจุลบชนิด hOAT1 และ hOAT3 ซึ่งทำการแสดงออกใน renal S2 cells และไข่กบ Xenopus laevis
Creator ชุติมา ศรีมะเริง
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2547
Keyword สารสตีวิโอไซด์ ,สารสตีวิออล ,โปรตีนขนส่งสารอินทรีย์ประจุลบ ,hOAT1 ,hOAT3
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

ชุติมา ศรีมะเริง, (2547) โครงการ ปฏิสัมพันธ์ของสารสตีวิโอไซด์และสารเมตาบอไลต์ ต่อโปรตีนขนส่งสารอินทรีย์ประจุลบชนิด hOAT1 และ hOAT3 ซึ่งทำการแสดงออกใน renal S2 cells และไข่กบ Xenopus laevis. มหาวิทยาลัยมหิดล:ม.ป.ท.
ชุติมา ศรีมะเริง, 2547. โครงการ ปฏิสัมพันธ์ของสารสตีวิโอไซด์และสารเมตาบอไลต์ ต่อโปรตีนขนส่งสารอินทรีย์ประจุลบชนิด hOAT1 และ hOAT3 ซึ่งทำการแสดงออกใน renal S2 cells และไข่กบ Xenopus laevis. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล;
ชุติมา ศรีมะเริง, โครงการ ปฏิสัมพันธ์ของสารสตีวิโอไซด์และสารเมตาบอไลต์ ต่อโปรตีนขนส่งสารอินทรีย์ประจุลบชนิด hOAT1 และ hOAT3 ซึ่งทำการแสดงออกใน renal S2 cells และไข่กบ Xenopus laevis. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2547. Print.