รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.res.2002.30
Title การใช้ยาไฮดรอกซียูเรียรักษาผู้ป่วยธาลัสซีเมียชนิด beta-thalassemia/HbE
Creator สุภร จันท์จารุณี
Contributor 1. ธันยชัย สุระ
2. ปราณี วินิจกุล
3. สุมาลี จินดาดํารงเดช
4. เพ็ญศรี ภู่ตระกูล
5. อานนท์ บุญโตเวช
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2545
Keyword ไฮดรอกซียูเรีย ,ธาลัสซีเมีย ,ผู้ป่วย
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

สุภร จันท์จารุณี และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2545) การใช้ยาไฮดรอกซียูเรียรักษาผู้ป่วยธาลัสซีเมียชนิด beta-thalassemia/HbE. มหาวิทยาลัยมหิดล:ม.ป.ท.
สุภร จันท์จารุณี และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2545. การใช้ยาไฮดรอกซียูเรียรักษาผู้ป่วยธาลัสซีเมียชนิด beta-thalassemia/HbE. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล;
สุภร จันท์จารุณี และผู้แต่งคนอื่นๆ. การใช้ยาไฮดรอกซียูเรียรักษาผู้ป่วยธาลัสซีเมียชนิด beta-thalassemia/HbE. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2545. Print.