รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.res.2001.16
Title โครงการส่งเสริมพฤติกรรมและวัฒนธรรมความปลอดภัยในที่ทำงาน
Creator สุพจน์ เด่นดวง
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2544
Keyword พฤติกรรมองค์การ ,วัฒนธรรม ,ความปลอดภัย
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext #1.pdf

บรรณานุกรม

สุพจน์ เด่นดวง, (2544) โครงการส่งเสริมพฤติกรรมและวัฒนธรรมความปลอดภัยในที่ทำงาน. มหาวิทยาลัยมหิดล:ม.ป.ท.
สุพจน์ เด่นดวง, 2544. โครงการส่งเสริมพฤติกรรมและวัฒนธรรมความปลอดภัยในที่ทำงาน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล;
สุพจน์ เด่นดวง, โครงการส่งเสริมพฤติกรรมและวัฒนธรรมความปลอดภัยในที่ทำงาน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2544. Print.