รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.res.1998.12
Title คุณค่าและประโยชน์ของอาหารไทยที่อาจจะส่งเสริมการมีอายุที่ยืนยาว
Creator สมศรี เจริญเกียรติกุล
Contributor วงสวาท โกศัลวัฒน์
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2541
Keyword อาหารไทย ,อายุวัฒนะ ,โภชนาการ ,อาหารเพื่อสุขภาพ
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

สมศรี เจริญเกียรติกุล,วงสวาท โกศัลวัฒน์. (2541) คุณค่าและประโยชน์ของอาหารไทยที่อาจจะส่งเสริมการมีอายุที่ยืนยาว. มหาวิทยาลัยมหิดล:ม.ป.ท.
สมศรี เจริญเกียรติกุล,วงสวาท โกศัลวัฒน์. 2541. คุณค่าและประโยชน์ของอาหารไทยที่อาจจะส่งเสริมการมีอายุที่ยืนยาว. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล;
สมศรี เจริญเกียรติกุล,วงสวาท โกศัลวัฒน์. คุณค่าและประโยชน์ของอาหารไทยที่อาจจะส่งเสริมการมีอายุที่ยืนยาว. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541. Print.