รหัสดีโอไอ 10.14457/MU.res.1997.5
Title ความสัมพันธ์ระหว่างพยาธิวิทยาในโรคมาลาเรียกับการหลั่งสาร Cytokines
Creator รัชนีย์ อุดมแสงเพ็ชร
Publisher มหาวิทยาลัยมหิดล
Publication Year 2540
Keyword มาลาเรีย ,พยาธิสภาพ ,cytokines ,เนื้อเยื่อสมอง
ดิจิตอลไฟล์ Abstract#1.pdf
Abstract#2.pdf
Fulltext#1.pdf

บรรณานุกรม

รัชนีย์ อุดมแสงเพ็ชร, (2540) ความสัมพันธ์ระหว่างพยาธิวิทยาในโรคมาลาเรียกับการหลั่งสาร Cytokines. มหาวิทยาลัยมหิดล:ม.ป.ท.
รัชนีย์ อุดมแสงเพ็ชร, 2540. ความสัมพันธ์ระหว่างพยาธิวิทยาในโรคมาลาเรียกับการหลั่งสาร Cytokines. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล;
รัชนีย์ อุดมแสงเพ็ชร, ความสัมพันธ์ระหว่างพยาธิวิทยาในโรคมาลาเรียกับการหลั่งสาร Cytokines. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยมหิดล, 2540. Print.