รหัสดีโอไอ 10.14457/MJU.the.2011.8
Title การประเมินผลการให้บริการไฮเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ /
Creator นันทนาฎ อุพงค์
Contributor ภูษณิศา เตชเถกิง,
Publisher มหาวิทยาลัยแม่โจ้,
Publication Year 2554
Keyword บริหารธุรกิจ, บริการลูกค้า, บริการไฮเคาน์เตอร์, ธุรกรรมทางการเงิน
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7

บรรณานุกรม

นันทนาฎ อุพงค์ และ ภูษณิศา เตชเถกิง. (2554) การประเมินผลการให้บริการไฮเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ /. มหาวิทยาลัยแม่โจ้,:ม.ป.ท.
นันทนาฎ อุพงค์ และ ภูษณิศา เตชเถกิง. 2554. การประเมินผลการให้บริการไฮเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้,;
นันทนาฎ อุพงค์ และ ภูษณิศา เตชเถกิง. การประเมินผลการให้บริการไฮเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2554. Print.