รหัสดีโอไอ 10.14457/MJU.the.2011.6
Title การจัดการทรัพยากรประมงอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน :
Creator เอกพจน์ เจริญศิริวงศ์ธนา
Contributor บัญญัติ มนเทียรอาสน์,
Publisher มหาวิทยาลัยแม่โจ้,
Publication Year 2554
Keyword ประมง, การมีส่วนร่วมของชุมชน, การจัดการทรัพยากรชายฝั่ง
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext #1
Fulltext #2
Fulltext #3
Fulltext #4
Fulltext #5
Fulltext #6
Fulltext #7

บรรณานุกรม

เอกพจน์ เจริญศิริวงศ์ธนา และ บัญญัติ มนเทียรอาสน์. (2554) การจัดการทรัพยากรประมงอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน :. มหาวิทยาลัยแม่โจ้,:ม.ป.ท.
เอกพจน์ เจริญศิริวงศ์ธนา และ บัญญัติ มนเทียรอาสน์. 2554. การจัดการทรัพยากรประมงอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน :. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้,;
เอกพจน์ เจริญศิริวงศ์ธนา และ บัญญัติ มนเทียรอาสน์. การจัดการทรัพยากรประมงอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน :. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2554. Print.