รหัสดีโอไอ 10.14457/MJU.the.2010.31
Title ความรู้ความเข้าใจในแนวคิดการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ของเจ้าหน้าที่ทหารผู้ปฏิบัติงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ /
Creator ธีรยุทธ ลิ่มอรุณ
Publisher มหาวิทยาลัยแม่โจ้,
Publication Year 2553
Keyword ทหาร, ความรู้, โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ธีรยุทธ ลิ่มอรุณ. (2553) ความรู้ความเข้าใจในแนวคิดการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ของเจ้าหน้าที่ทหารผู้ปฏิบัติงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ /. มหาวิทยาลัยแม่โจ้,:ม.ป.ท.
ธีรยุทธ ลิ่มอรุณ. 2553. ความรู้ความเข้าใจในแนวคิดการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ของเจ้าหน้าที่ทหารผู้ปฏิบัติงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้,;
ธีรยุทธ ลิ่มอรุณ. ความรู้ความเข้าใจในแนวคิดการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ ของเจ้าหน้าที่ทหารผู้ปฏิบัติงานในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2553. Print.