รหัสดีโอไอ 10.14457/MJU.the.2009.95
Title ผลการใช้มันเส้นเสริมกรดอะมิโน ในอาหารสุกรขุนโดยใช้ถั่วเหลือง เป็นแหล่งโปรตีน /
Creator สุบิน งามเมือง
Publisher มหาวิทยาลัยแม่โจ้,
Publication Year 2552
Keyword สุกรขุน, ถั่วเหลือง, มันเส้น, กรดอะมิโน
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

สุบิน งามเมือง. (2552) ผลการใช้มันเส้นเสริมกรดอะมิโน ในอาหารสุกรขุนโดยใช้ถั่วเหลือง เป็นแหล่งโปรตีน /. มหาวิทยาลัยแม่โจ้,:ม.ป.ท.
สุบิน งามเมือง. 2552. ผลการใช้มันเส้นเสริมกรดอะมิโน ในอาหารสุกรขุนโดยใช้ถั่วเหลือง เป็นแหล่งโปรตีน /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้,;
สุบิน งามเมือง. ผลการใช้มันเส้นเสริมกรดอะมิโน ในอาหารสุกรขุนโดยใช้ถั่วเหลือง เป็นแหล่งโปรตีน /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2552. Print.