รหัสดีโอไอ 10.14457/MJU.the.2009.80
Title ผลของบาซิลลัส ซับติลิส MP ในอาหารต่อประสิทธิภาพการผลิตของสุกรแม่พันธุ์อุ้มท้องและลูกสุกร /
Creator โชติชีวินทร์ วงษ์เทพ
Publisher มหาวิทยาลัยแม่โจ้,
Publication Year 2552
Keyword บาซิลลัส ซับทิลิส, สุกร
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

โชติชีวินทร์ วงษ์เทพ. (2552) ผลของบาซิลลัส ซับติลิส MP ในอาหารต่อประสิทธิภาพการผลิตของสุกรแม่พันธุ์อุ้มท้องและลูกสุกร /. มหาวิทยาลัยแม่โจ้,:ม.ป.ท.
โชติชีวินทร์ วงษ์เทพ. 2552. ผลของบาซิลลัส ซับติลิส MP ในอาหารต่อประสิทธิภาพการผลิตของสุกรแม่พันธุ์อุ้มท้องและลูกสุกร /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้,;
โชติชีวินทร์ วงษ์เทพ. ผลของบาซิลลัส ซับติลิส MP ในอาหารต่อประสิทธิภาพการผลิตของสุกรแม่พันธุ์อุ้มท้องและลูกสุกร /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2552. Print.