รหัสดีโอไอ 10.14457/MJU.the.2009.75
Title ความสามารถในการต้านออกซิเดชั่น คุณค่าทางโภชนาการ และสภาวะในการเก็บรักษาที่เหมาะสมของข้าวยำน้ำบูดูพร้อมบริโภค /
Creator บุษบา โกมลมณี
Publisher มหาวิทยาลัยแม่โจ้,
Publication Year 2552
Keyword ข้าวยำน้ำบูดู, สารต้านออกซิเดชัน
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

บุษบา โกมลมณี. (2552) ความสามารถในการต้านออกซิเดชั่น คุณค่าทางโภชนาการ และสภาวะในการเก็บรักษาที่เหมาะสมของข้าวยำน้ำบูดูพร้อมบริโภค /. มหาวิทยาลัยแม่โจ้,:ม.ป.ท.
บุษบา โกมลมณี. 2552. ความสามารถในการต้านออกซิเดชั่น คุณค่าทางโภชนาการ และสภาวะในการเก็บรักษาที่เหมาะสมของข้าวยำน้ำบูดูพร้อมบริโภค /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้,;
บุษบา โกมลมณี. ความสามารถในการต้านออกซิเดชั่น คุณค่าทางโภชนาการ และสภาวะในการเก็บรักษาที่เหมาะสมของข้าวยำน้ำบูดูพร้อมบริโภค /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2552. Print.