รหัสดีโอไอ 10.14457/MJU.the.2009.15
Title การบริหารจัดการระบบชลประทานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา โครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงาย ในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ /
Creator เสถียร อุตเจริญ
Publisher มหาวิทยาลัยแม่โจ้,
Publication Year 2552
Keyword ชลประทาน, เศรษฐกิจพอเพียง, โครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงาย, การบริหารจัดการ
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

เสถียร อุตเจริญ. (2552) การบริหารจัดการระบบชลประทานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา โครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงาย ในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ /. มหาวิทยาลัยแม่โจ้,:ม.ป.ท.
เสถียร อุตเจริญ. 2552. การบริหารจัดการระบบชลประทานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา โครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงาย ในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้,;
เสถียร อุตเจริญ. การบริหารจัดการระบบชลประทานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษา โครงการพิเศษสวนเกษตรเมืองงาย ในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2552. Print.