รหัสดีโอไอ 10.14457/MJU.the.2008.89
Title การพัฒนาศักยภาพผู้นำในกระบวนทัศน์ใหม่ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ หมู่บ้านสหกรณ์อำเภอสันกำแพง กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ /
Creator บุษราคัม ปัญญามี
Publisher มหาวิทยาลัยแม่โจ้,
Publication Year 2551
Keyword ผู้นำชนบท, โครงการพระราชดำริหมู่บ้านสหกรณ์อำเภอสันกำแพง
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

บุษราคัม ปัญญามี. (2551) การพัฒนาศักยภาพผู้นำในกระบวนทัศน์ใหม่ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ หมู่บ้านสหกรณ์อำเภอสันกำแพง กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ /. มหาวิทยาลัยแม่โจ้,:ม.ป.ท.
บุษราคัม ปัญญามี. 2551. การพัฒนาศักยภาพผู้นำในกระบวนทัศน์ใหม่ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ หมู่บ้านสหกรณ์อำเภอสันกำแพง กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้,;
บุษราคัม ปัญญามี. การพัฒนาศักยภาพผู้นำในกระบวนทัศน์ใหม่ในพื้นที่โครงการพระราชดำริ หมู่บ้านสหกรณ์อำเภอสันกำแพง กิ่งอำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2551. Print.