รหัสดีโอไอ 10.14457/MJU.the.2008.42
Title การตอบสนองของลำไยพันธุ์อีดอต่อการจัดการทรงต้นและการจัดการปุ๋ย /
Creator จิรนันท์ เสนานาญ
Publisher มหาวิทยาลัยแม่โจ้,
Publication Year 2551
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

จิรนันท์ เสนานาญ. (2551) การตอบสนองของลำไยพันธุ์อีดอต่อการจัดการทรงต้นและการจัดการปุ๋ย /. มหาวิทยาลัยแม่โจ้,:ม.ป.ท.
จิรนันท์ เสนานาญ. 2551. การตอบสนองของลำไยพันธุ์อีดอต่อการจัดการทรงต้นและการจัดการปุ๋ย /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้,;
จิรนันท์ เสนานาญ. การตอบสนองของลำไยพันธุ์อีดอต่อการจัดการทรงต้นและการจัดการปุ๋ย /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2551. Print.