รหัสดีโอไอ 10.14457/MJU.the.2008.40
Title การศึกษาประสิทธิภาพการกำจัดสีจากน้ำเสียโรงงานผลิตกระดาษสา ด้วยกระบวนการตกตะกอนและการดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ /
Creator พัชรินทร์ ถาปินตา
Publisher มหาวิทยาลัยแม่โจ้,
Publication Year 2551
Keyword น้ำเสีย, คาร์บอนกัมมันต์, การตกตะกอน, การดูดซับ, โรงงานกระดาษสา
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

พัชรินทร์ ถาปินตา. (2551) การศึกษาประสิทธิภาพการกำจัดสีจากน้ำเสียโรงงานผลิตกระดาษสา ด้วยกระบวนการตกตะกอนและการดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ /. มหาวิทยาลัยแม่โจ้,:ม.ป.ท.
พัชรินทร์ ถาปินตา. 2551. การศึกษาประสิทธิภาพการกำจัดสีจากน้ำเสียโรงงานผลิตกระดาษสา ด้วยกระบวนการตกตะกอนและการดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้,;
พัชรินทร์ ถาปินตา. การศึกษาประสิทธิภาพการกำจัดสีจากน้ำเสียโรงงานผลิตกระดาษสา ด้วยกระบวนการตกตะกอนและการดูดซับด้วยถ่านกัมมันต์ /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2551. Print.