รหัสดีโอไอ 10.14457/MJU.the.2008.11
Title การประเมินคุณภาพทรัพยากรแหล่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยแม่เกี๋ยง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ปริมาณการสะสมสารเคมีในตะกอนท้องน้ำ และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นดัชนี /
Creator ศุภวัฒน์ วดีศิริศักดิ์
Publisher มหาวิทยาลัยแม่โจ้,
Publication Year 2551
Keyword ทรัพยากรน้ำ, พื้นที่ลุ่มน้ำ, ลุ่มน้ำห้วยแม่เกี๋ยง, สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง, ตะกอนท้องน้ำ, สารเคมี
ดิจิตอลไฟล์ Abstract

บรรณานุกรม

ศุภวัฒน์ วดีศิริศักดิ์. (2551) การประเมินคุณภาพทรัพยากรแหล่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยแม่เกี๋ยง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ปริมาณการสะสมสารเคมีในตะกอนท้องน้ำ และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นดัชนี /. มหาวิทยาลัยแม่โจ้,:ม.ป.ท.
ศุภวัฒน์ วดีศิริศักดิ์. 2551. การประเมินคุณภาพทรัพยากรแหล่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยแม่เกี๋ยง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ปริมาณการสะสมสารเคมีในตะกอนท้องน้ำ และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นดัชนี /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้,;
ศุภวัฒน์ วดีศิริศักดิ์. การประเมินคุณภาพทรัพยากรแหล่งน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยแม่เกี๋ยง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ปริมาณการสะสมสารเคมีในตะกอนท้องน้ำ และสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเป็นดัชนี /. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2551. Print.