รหัสดีโอไอ 10.14457/MJU.res.2017.9
Title ประสิทธิภาพการผลิตลำไยของเกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนบน
Creator ชัช พชรธรรมกุล
Contributor 1. อารีย์ เชื้อเมืองพาน
2. เริงชัย ตันสุชาติ
3. อัศวิน เผ่าอำนวยวิทย์
Publisher มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Publication Year 2560
Keyword ลำไย ,การผลิต ,ต้นทุนและผลตอบแทน
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf
Abstract#1.pdf
Abstract#2.pdf

บรรณานุกรม

ชัช พชรธรรมกุล และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2560) ประสิทธิภาพการผลิตลำไยของเกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนบน. มหาวิทยาลัยแม่โจ้:ม.ป.ท.
ชัช พชรธรรมกุล และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2560. ประสิทธิภาพการผลิตลำไยของเกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนบน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้;
ชัช พชรธรรมกุล และผู้แต่งคนอื่นๆ. ประสิทธิภาพการผลิตลำไยของเกษตรกรในเขตภาคเหนือตอนบน. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2560. Print.