รหัสดีโอไอ 10.14457/MJU.res.2016.19
Title การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอําเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร
Creator ชลดรงค์ ทองสง
Contributor 1. อำนาจ รักษาพล
2. เบญจมาศ ณ ทองแก้ว
3. บุญศิลป์ จิตตะประพันธ์
Publisher มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Publication Year 2559
Keyword เส้นทางการท่องเที่ยว ,วัฒนธรรมกับการท่องเที่ยว ,การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf
Abstract#1.pdf

บรรณานุกรม

ชลดรงค์ ทองสง และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2559) การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอําเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร. มหาวิทยาลัยแม่โจ้:ม.ป.ท.
ชลดรงค์ ทองสง และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2559. การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอําเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้;
ชลดรงค์ ทองสง และผู้แต่งคนอื่นๆ. การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอําเภอหลังสวนจังหวัดชุมพร. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2559. Print.