รหัสดีโอไอ 10.14457/MJU.res.2016.18
Title การวางแผนพัฒนาชุมชนเกษตรอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วม กรณีศึกษา เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
Creator ปรัชมาศ ลัญชานนท์
Contributor 1. ลักษณา สัมมานิธิ
2. อัจฉรี เหมสันต์
3. บรรจง สมบูรณ์ชัย
Publisher มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Publication Year 2559
Keyword การมีส่วนร่วมในชุมชน ,เกษตรแบบยั่งยืน ,การพัฒนาชุมชน--การวางแผน
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf
Abstract#1.pdf

บรรณานุกรม

ปรัชมาศ ลัญชานนท์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2559) การวางแผนพัฒนาชุมชนเกษตรอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วม กรณีศึกษา เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่. มหาวิทยาลัยแม่โจ้:ม.ป.ท.
ปรัชมาศ ลัญชานนท์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2559. การวางแผนพัฒนาชุมชนเกษตรอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วม กรณีศึกษา เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้;
ปรัชมาศ ลัญชานนท์ และผู้แต่งคนอื่นๆ. การวางแผนพัฒนาชุมชนเกษตรอย่างยั่งยืนโดยการมีส่วนร่วม กรณีศึกษา เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2559. Print.