รหัสดีโอไอ 10.14457/MJU.res.2016.17
Title การประดิษฐ์อุปกรณ์มีโซฟลูอิดิกส์แบบใช้แล้วทิ้ง สำหรับการวิเคราะห์สารต้านจุลชีพบางชนิด โดยการตรวจวัดการเปล่งแสงเคมิลูมิเนสเซนต์ชนิดเหนี่ยวนำด้วยไฟฟ้า
Creator ศักดิ์ชัย เสถียรพีระกุล
Contributor 1. ธานินทร์ แตงกวารัมย์
2. มาโนชย์ ถนอมวัฒน์
Publisher มหาวิทยาลัยแม่โจ้
Publication Year 2559
Keyword สารต้านจุลชีพ ,มีโซฟลูอิดิกส์ ,เคมิลูมิเนสเซนต์
ดิจิตอลไฟล์ Fulltext#1.pdf
Abstract#1.pdf
Abstract#2.pdf

บรรณานุกรม

ศักดิ์ชัย เสถียรพีระกุล และผู้แต่งคนอื่นๆ. (2559) การประดิษฐ์อุปกรณ์มีโซฟลูอิดิกส์แบบใช้แล้วทิ้ง สำหรับการวิเคราะห์สารต้านจุลชีพบางชนิด โดยการตรวจวัดการเปล่งแสงเคมิลูมิเนสเซนต์ชนิดเหนี่ยวนำด้วยไฟฟ้า. มหาวิทยาลัยแม่โจ้:ม.ป.ท.
ศักดิ์ชัย เสถียรพีระกุล และผู้แต่งคนอื่นๆ. 2559. การประดิษฐ์อุปกรณ์มีโซฟลูอิดิกส์แบบใช้แล้วทิ้ง สำหรับการวิเคราะห์สารต้านจุลชีพบางชนิด โดยการตรวจวัดการเปล่งแสงเคมิลูมิเนสเซนต์ชนิดเหนี่ยวนำด้วยไฟฟ้า. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้;
ศักดิ์ชัย เสถียรพีระกุล และผู้แต่งคนอื่นๆ. การประดิษฐ์อุปกรณ์มีโซฟลูอิดิกส์แบบใช้แล้วทิ้ง สำหรับการวิเคราะห์สารต้านจุลชีพบางชนิด โดยการตรวจวัดการเปล่งแสงเคมิลูมิเนสเซนต์ชนิดเหนี่ยวนำด้วยไฟฟ้า. ม.ป.ท.:มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 2559. Print.